פסח שני — לא להסתפק במועט ברוחניות

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1686

הרב יגאל פולישצ׳וק: פסח שני — לא להסתפק במועט ברוחניות

Уроки из Бейт Мидраша: Песах Шени – не довольствоваться малым в духовной жизни.
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=14483