Информация

יהי רצון הבורא שבזכות התמיכה במצוות לימוד תורה תזכו לכל הברכות ברוחניות ובגשמיות

נראים סכומים (שווי ערך) של 5 דולר

אחים יקרים

בס«ד

הנה בעוונותינו הרבים הורגלנו למצב הנורא של הדור, כאשר חלק מאחינו רחוק מאד מהמצב הרצוי של כלל ישראל, המוגדר על ידי תורתנו הקדושה כ»גוי קדוש» ו»ממלכת כהנים».

ובאמת דבר זה נכון בכל תפוצות ישראל. אולם מצב קהילתנו יוצאי חבר העמים, נורא. קהילה זו שבעבר בגבולותיה היו רוב מקומות התורה של כלל ישראל. קדושי ומאורי האומה, הגר»א, הבעל שם טוב, החפץ חיים, הגר»ח, חזון-אי»ש, ר’ אהרון קוטלר, הרב שך והסטייפלר, זכר צדיקים לברכה, ועוד רבים אחרים. וגם היום חלק גדול מרבותינו גדולי הדור הנם ילידי אותן קהילות.

קהילה זו של דוברי רוסית כוללת היום כמה מיליוני יהודים, שעברו קשיים עצומים, יותר ממאה שנה של פיתויי השכלה וקומוניזם, וכן פוגרומים, שתי מלחמות עולם, שואה, וכשבעים שנה של שלטון קומוניסטי, אשר בפיתוי ובזרוע אכזרית עקר והשמיד כל הקדוש לנו. והתקיים בנו באופן נורא «ערו ערו עד היסוד בה».

שמעתי ממו»ר הגה»צ ר’ יצחק זילבר זצ»ל, שגם בימי מלכות יוון הרשעה לא קם מצב כל כך נורא, של עקירת הדת ממושכת וזדונית כזו.

ובאמת היו גדולי ישראל שחששו שחלק זה של עם ישראל ילך לאיבוד, כמו עשרת השבטים עד ביאת גואל צדק, שאז תתקיים בנו ההבטחה «לבל ידח ממנו נדח».

אולם בעל הבירה שמר גחלת הקדושה בלבות כמה וכמה יהודים, שמסרו נפשם וחיו על קדושת שמו יתברך, הם שמרו על יהדותם אמונתם ותורתם, וחזרו והשפיעו טל-תחיה, מתורתנו הקדושה ואמונתנו, על העצמות היבשות והשרופות. ובזה החיו אותם, והעמידו מהם, מרביצי תורה ואמונה בתוך הציבור הזה.

כמה מוטל עלינו, להמשיך טל תחיה זה של תורת חיים. ולבנות מחדש את אותן הקהילות המפוארות בעמינו. אמנם עיקר העבודה בזה צריכה להעשות בשפתם, אולם החיוב מוטל על כולנו.

על כן אני פונה אליכם לתמוך בארגונינו «בארות יצחק» שב»ה עוסק בזה בהצלחה גדולה. אשר עיקר פעילותינו היא בהעמדת ציבור בני תורה, ובפרט ת»ח מובהקים, ולהפיץ תורה בשפה הרוסית, בארץ ובכל העולם על ידי עיתון תורני מובהק, המופץ באלפי עותקים בארץ ובגולה, ועוד לאלפי כתובות מייל. כמו כן אנו עוסקים בשידור שיעורי תורה והפצת ד»ת שונים דרך המייל, ניתן דגש מיוחד גם לתוכנית לימוד לילדי ישראל בתפוצות, במקומות שאין בהם חינוך יהודי אמיתי, במסגרת בית ספר און-ליין, בו לומדים כמאה ילדים.

תזכו להתברך בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת.

יגאל פולישצ’וק.
ראש קרן בארות יצחק

הקרן בהמלצת מו»ר הגאון המופלא הרב משה שפירא זצ»ל ויבלח»א הגאונים הגדולים: הרב אשר וייס שליט»א, הרב ישראל גנס שליט»א, הרב ישראל גואלמן שליט»א, הרב חיים יהודה כהן שליט»א, הרב מנחם מנדל פוקס שליט»א, הרב מאיר קסלר שליט»א, הרב ישראל זיכרמן שליט»א, והרב מאיר שמחה אויערבאך שליט»א