תוצאות הבחירות וימים נוראים

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1048

הרב יגאל פולישצ׳וק: תוצאות הבחירות וימים נוראים

Уроки из Бейт Мидраша — Результаты выборов и Рош а-Шана
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=48512