לשמוע לדברי חכמים

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1218

הרב יגאל פולישצ׳וק: לשמוע לדברי חכמים

Уроки из Бейт Мидраша: Слушаться голоса мудрецов
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=43826