הסתלקות חכמי ישראל — הוא חיוב למלאות את מקומם

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1358

הסתלקות חכמי ישראל — הוא חיוב למלאות את מקומם

Уроки из Бейт Мидраша: Уход от наc великих в Торе.
Наша ответственность за передачу Торы следующим поколениям.
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=41322