הסתלקות הרב אריה פינקל — איך נעביר את התורה לדורות הבאים

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1469

הרב יגאל פולישצ׳וק: הסתלקות הרב אריה פינקל — איך נעביר את התורה לדורות הבאים

Уроки из Бейт Мидраша: Уход Рава Арье Финкеля – как передать Тору следующему поколению?
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=27714