אחדות עם ישראל — הכנה לקבלת התורה

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

965

אחדות עם ישראל — הכנה לקבלת התורה

Уроки из Бейт Мидраша
Подготовка к получению Торы – единство народа Израиля
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=46987