משניכנס אדר מרבים בשמחה

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1630

משניכנס אדר מרבים בשמחה. רב משה שפירא זצ»ל

Моадей Ашана — Актуальные даты еврейского календаря
Рав Моше Шапиро
«С наступлением Адара умножают радость»


http://www.beerot.ru/?p=24760