טבח בהר נוף – שליחי מצווה אינם ניזוקים

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1353

הרב יגאל פולישצ׳וק: טבח בהר נוף – שליחי מצווה אינם ניזוקים

Уроки из Бейт Мидраша: Резня в Ар-Ноф – Выполняющий заповедь не пострадает.
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=10215